DocuPrint P455d
27,102.80 บาท
ติดต่อสอบถาม
  • ความเร็วในการพิมพ์ถึง 45 หน้าต่อนาที
  • หน่วยประมวลผล 533 MHz
  • ความละเอียดในงานพิมพ์ถึง 1200 x 1200 dpi
  • ถาดป้อนกระดาษบรรจุได้ถึง 150 แผ่น และช่องถาดใส่กระดาษอเนกประสงค์ได้ถึง 150 แผ่น