หัวหมึกสั่งปริ้นไม่ออก

ขั้นตอนในการตรวจสอบการทำงานของหัวพิมพ์ (Mac OS X) ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบการทำงานของหัวพิมพ์ 

1. ทำความสะอาดหัวพิมพ์

2. พิมพ์รูปแบบตรวจสอบหัวฉีดหลังจากทำความสะอาดหัวพิมพ์

3. ตรวจสอบผลการพิมพ์รูปแบบตรวจสอบหัวฉีด

(หากผลการพิมพ์ปกติ จบการตรวจสอบหัวพิมพ์)

(หากผลการพิมพ์ที่ออกมาผิดปกติ กรุณาปฏิบัติขั้นตอนที่ 1-3 ซ้ำอีกประมาณ 3 ครั้ง หลังจากนั้นหากผลการพิมพ์ที่ออกมายังผิดปกติ ทำตามขั้นตอนที่ 4)

4. เลือกทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบดีพคลีนนิ่ง

5. สั่งพิมพ์รูปแบบตรวจสอบหัวฉีด

6. ตรวจสอบผลการพิมพ์รูปแบบตรวจสอบหัวฉีด

(หากผลการพิมพ์ปกติ จบการตรวจสอบหัวพิมพ์)

(ถ้าผลการพิมพ์ที่ออกมาผิดปกติ หัวพิมพ์อาจเสียหาย)

1. ทำความสะอาดหัวพิมพ์

ข้อควรจำ
ทำความสะอาดหัวพิมพ์เพื่อแก้ไขปัญหาหัวฉีดอุดตัน

<ขั้นตอนการทำความสะอาด>

1-1.เปิดเครื่องพิมพ์

1-2. กดปุ่ม Resume/Cancel ค้าง เมื่อไฟเครื่องกระพริบหนึ่งครั้งจึงปล่อย

1-3. ไฟที่เครื่องจะกระพริบและเริ่มต้นการทำความสะอาดหัวพิมพ์
เมื่อไฟเครื่องหยุดกระพริบและสว่างขึ้น สิ้นสุดการทำความสะอาด
(
การทำความสะอาดใช้เวลา 30 วินาที - 1 นาที)

2. สั่งพิมพ์รูปแบบตรวจสอบหัวฉีด

ข้อควรจำ
พิมพ์รูปแบบตรวจสอบหัวฉีดเพื่อตรวจสอบว่าหมึกถูกพ่นออกจากหัวพิมพ์ปกติหรือไม่

<ขั้นตอนการพิมพ์รูปแบบตรวจสอบหัวฉีด>

2-1. บรรจุกระดาษขนาด A4 ในถาดป้อนกระดาษหรือคาสเซ็ต

2-2. กดปุ่ม Resume/Cancel ค้างไว้ เมื่อไฟเครื่องกระพริบสองครั้งจึงปล่อย

2-3. ไฟเครื่องกระพริบและเริ่มต้นการพิมพ์รูปแบบตรวจสอบหัวฉีด
(
การพิมพ์ใช้เวลาประมาณ 10 วินาที)

3. ตรวจสอบผลการพิมพ์รูปแบบตรวจสอบหัวฉีด

<วิธีตรวจสอบผลการพิมพ์>

<ปกติ

รูปเส้นสมบูรณ์ เรียงตัวเป็นระเบียบ

หมึกดำ : ไม่มีเส้นที่ขาดหายและเส้นเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ

หมึกสี : ไม่มีเส้นสีขาวปรากฏ

อาการผิดปกติ
เครื่องพิมพ์ไม่พ่นหมึก

อาการผิดปกติ
หมึกบางสีไม่ถูกพ่น

ตัวอย่าง : หมึกดำไม่ถูกพ่นออกมา

อาการผิดปกติ
รูปแบบหมึกสีดำไม่ถูกพ่น

อาการผิดปกติ
มีเส้นสีขาวปรากฏในรูปแบบสี

หากผลการพิมพ์ปกติ 
-->
หัวพิมพ์ปกติ

หากผลการพิมพ์ไม่ปกติ 
-->
ปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง 3 สามครั้ง หากปัญหาในการพิมพ์ยังเกิดขึ้น ทำตามข้อ 4


4.
ทำความสะอาดหัวพิมพ์

ข้อควรจำ
การทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบดีพคลีนนิงมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำความสะอดหัวพิมพ์แบบธรรมดา

<ขั้นตอนการทำความสะอาดแบบดีพคลีนนิ่ง>

ทำความสะอาดหัวพิมพ์ด้วยไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

4-1. เปิดโปรแกรม BJ Printer Utility.

4-2. เลือก Cleaning จากเมนูในหน้าต่างใหม่ และคลิกไอคอน Deep Cleaning

4-3. เมื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์ไม่ว่าหมึกดำหรือหมึกสี ไม่ต้องเลือก All Colors และเลือกหัวพิมพ์ที่ต้องการทำความสะอาดแทน

4-4. อ่านข้อความและคลิก OK

4-5. ไฟที่เครื่องจะกระพริบและเริ่มต้นการทำความสะอาดหัวพิมพ์
เมื่อไฟเครื่องหยุดกระพริบและสว่างขึ้น สิ้นสุดการทำความสะอาด
(
การทำความสะอาดใช้เวลา1 นาที)

5. พิมพ์รูปแบบตรวจสอบหัวฉีดอีกครั้ง

6. ตรวจสอบผลการพิมพ์รูปแบบตรวจสอบหัวฉีด

หากผลการพิมพ์ปกติ 
-->
หัวพิมพ์ปกติ

อาการผิดปกติ
หัวพิมพ์อาจเสียหาย

อาการผิดปกติ
หัวพิมพ์อาจเสียหาย

อาการผิดปกติ
หัวพิมพ์อาจเสียหาย

อาการผิดปกติ
หัวพิมพ์อาจเสียหาย

ข้อควรจำ
หากอาการผิดปกติยังเกิดขึ้น กรุณาปิดเครื่องพิมพ์เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นทำการทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบดีพคลีนนิ่งอีกครั้ง หมึกที่ตกตะกอนภายในหัวพิมพ์อาจละลายและแก้ปัญหาหัวฉีดอุดตันได้

ขอขอบคุณที่มา:support-th.canon