รายละเอียดของตู้ในแต่ละรุ่น
รายละเอียด(Description) คุณสมบัติ(Feature)
ตู้สาขาโทรศัพท์ รุ่น KX-TEB308 ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน (ขยายไม่ได้) ตู้สาขาโทรศัพท์แบบไฮบริดที่ใช้ได้กับโทรศัพท์แบบคีย์และโทรศัพท์แบบธรรมดาต่อเครื่องคีย์สูงสุด 4 เครื่อง

1. ขนาดคู่สาย 3 สายนอก 8 สายใน
2. มีระบบตอบรับอัตโนมัติในตัว ด้วยคุณสมบัติของ DISA
3. มีระบบรองรับการแสดงเลขหมายเรียกเข้า (Caller ID)
4. มีการจัดสายเรียกเข้าอย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีระบบ Call Forwarding(การโอนสายอัตโนมัติ) (Busy(สายไม่ว่าง)/ No Answer(ไม่สามารถรับสายได้)/Follow -me (กำหนดที่ปลายทาง)/ to Outside(โอนสายไปที่ปลายทางที่เป็นสายนอก)
6. มีระบบ Day/Night/Lunch Mode
7. มีระบบ Door phones / Door Openers/Door bells
8. มีระบบหมายเลขฉุกเฉิน(Emergency Call)ได้ 5 หมายเลข
9. ระบบรองรับการประชุมสายทางโทรศัพท์แบบ 5 สาย
10. สามารถกำหนดโทรศัพท์แบบคีย์อนาล็อกหรือโทรศัพท์ติดประตู(Door phone) ใช้เป็นโทรศัพท์เพื่อฟังเสียงภายในห้อง
11. ระบบสามารถพิมพ์ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของแต่ละสายใน ไม่ว่าจะเป็น วัน เวลา หมายเลขภายในที่ใช้สายนอกโทรออก สายนอกที่ใช้งาน เวลาที่สนทนา และรหัส
12. มีระบบ Account Code เป็นรหัสที่ใช้ควบคุมการใช้งานโทรศัพท์สายในในการโทรออกเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย
13. ระบบสามารถแบ่งระดับการโทรออกได้ 5 ระดับเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของแต่ละสายในเช่น โทรออกได้ไม่จำกัด / ห้ามโทรออกต่างประเทศ / ให้โทรออกได้ในพื้นที่ตัวเอง หรือห้ามโทรออกบางหมายเลข
14. ง่ายต่อการติดตั้ง และการบำรุงรักษา
15. ระบบรองรับการสำรองไฟฟ้าเพื่อให้ ตู้สาขาพานาโซนิค ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้ไฟฟ้าในสำนักงานหรือบ้านดับลง 

ตู้สาขาโทรศัพท์ รุ่น KX-TES824BX ขนาด 3 สายนอก (3 Co.) และ 8 สายในแบบไฮบริด (8 Ext.) พร้อมทั้งการ์ดขยายการใช้งานได้สูงสุดเป็น 8 สายนอก 24 สายใน

1. พื้นฐานการใช้งานที่ ขนาดคู่สาย 3 สายนอก 8 สายใน พร้อมทั้งการ์ดขยายการใช้งานได้สูงสุด เป็น 8 สายนอก 24 สายใน
2. ระบบตอบรับอัตโนมัติในตู้ (Built-In Disa)
3. การโปรแกรมระบบโดยคอมพิวเตอร์ (PC Maintennance)
4. การโปรแกรมระบบผ่านโมเด็มในตัว (Built-In Remote Maintenace)
5. ระบบ Billing Program
6. รองรับระบบการโทรออกทางไกลแบบประหยัด (Y-Tel 1234) และการโทรออกต่างประเทศแบบประหยัด (007/008/009)
7. รองรับการแสดงหมายเลขโทรเข้าทั้งการเรียกจากสายนอกและสายภายใน (Caller ID) ***(Option)
8. ระบบฝากข้อความเมื่อไม่มีผู้รับสาย (Voice Mail)****(Option)

ตู้สาขาโทรศัพท์ดิจิตอล รุ่น KX-TDA100 แบบไฮบริด ไอพี Hybrid IP PBX System จำนวนสายนอก-สายใน 108 Port Hybrid IP PBX 

1. ความสามารถสูงสุดของระบบที่ TDA100 ที่ สูงสุด 128 พอร์ต
2. การผนวกคุณสมบัติของระบบโทรศัพท์ตู้สาขาเข้ากับเทคโนโลยี IP เป็นการสื่อสาร แบบ Voice over IP ระบบการสื่อสารแบบไร้สายสามารถรับสายจากที่ใดก็ได้ภายในสำนักงาน ด้วยฟังก์ชั่นที่ผ่านอุปกรณ์ไร้สาย Cost Management ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการประหยัดค่าใช้จ่าย
3. ลดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบ โดยการเชื่อมต่อแบบ Leased line และ ISDN
4. ARS โทรออกแบบประหยัดตามโปรโมชั่นของผู้ให้บริการอัตโนมัติ
5. Higher office Productivity ฟังก์ชั่น Advance Call Center รองรับสายจากลูกค้าได้มากขึ้น และง่ายต่อการกระจายสายที่เข้ามา รวมถึงสามารถจัดการ เกี่ยวกับการรับสายลูกค้าให้หลายรูปแบบ
6. ระบบตอบรับอัตโนมัติ และการจัดการสายรียกเข้า และการเพิ่มความสามารถในการติดต่อแบบ Multi media
7. PC Programming & Maintenance สามารถโปรแกรมการใช้งานตู้สาขา ได้ทั้งทางโทรศัพท์หัวคีย์ และ ทางคอมพิวเตอร์ถูกออกแบบให้ทำการบำรุง รักษาได้ง่าย และรวดเร็ว
8. PC Console ช่วยให้พนักงานรับสายจัดการกับสายเรียกเข้ามาได้อย่าง มีประสิทธิภาพ มากขึ้น
9. PC Phone ให้สามารถใช้งานร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์เพื่อ ผนวกฐานข้อมูลจาก Microsoft out look
10. Easy Installation พร้อมใช้ทันทีหลังจากเริ่มติดตั้ง ด้วยการกำหนดการทำงาน จากโรงงาน
11. Easy Upgrading ง่ายในการแก้ไขโปรแกรมและการบำรุงรักษาทั้ง จากคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์แบบคีย์
12. DPT Module with advance Design สามารถเลือกโทรศัพท์แบบคีย์ได้หลาย รูปแบบ

ตู้สาขาโทรศัพท์ดิจิตอล รุ่น KX-TDA200 แบบไฮบริด ไอพี Hybrid IP PBX System จำนวนสายนอก-สายใน 256 Port Hybrid IP PBX 

1. ความสามารถสูงสุดของระบบที่ TDA200 ที่ สูงสุด 256 พอร์ต
2. การผนวกคุณสมบัติของระบบโทรศัพท์ตู้สาขาเข้ากับเทคโนโลยี IP เป็นการสื่อสาร แบบ Voice over IP
3. ระบบการสื่อสารแบบไร้สายสามารถรับสายจากที่ใดก็ได้ภายในสำนักงาน ด้วยฟังก์ชั่นที่ผ่านอุปกรณ์ไร้สาย
4. ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการประหยัดค่าใช้จ่าย
5. ลดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบ โดยการเชื่อมต่อแบบ Leased line และ ISDN
6. โทรออกแบบประหยัดตามโปรโมชั่นของผู้ให้บริการอัตโนมัติ
7. รองรับสายจากลูกค้าได้มากขึ้น และง่ายต่อการกระจายสายที่เข้ามา รวมถึงสามารถจัดการ เกี่ยวกับการรับสายลูกค้าให้หลายรูปแบบ
8. ระบบตอบรับอัตโนมัติ และการจัดการสายรียกเข้า และการเพิ่มความสามารถในการติดต่อแบบ Multi media
9. สามารถโปรแกรมการใช้งานตู้สาขา ได้ทั้งทางโทรศัพท์หัวคีย์ และ ทางคอมพิวเตอร์ถูกออกแบบให้ทำการบำรุง รักษาได้ง่าย และรวดเร็ว
10. ช่วยให้พนักงานรับสายจัดการกับสายเรียกเข้ามาได้อย่าง มีประสิทธิภาพ มากขึ้น
11. ช่วยให้สามารถใช้งานร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์เพื่อ ผนวกฐานข้อมูลจาก Microsoft out look
12. พร้อมใช้ทันทีหลังจากเริ่มติดตั้ง ด้วยการกำหนดการทำงาน จากโรงงาน
13. สามารถเลือกโทรศัพท์แบบคีย์ได้หลาย รูปแบ

ตู้สาขาโทรศัพท์ดิจิตอล  KX-TDA600 แบบไฮบริท ไอพี Hybrid IP PBX System

1. ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาดิจิตอล แบบไฮบริท ไอพี (IP PBX)
2. ความสามารถของระบบขยายได้ 640 พอร์ท โดยเชื่อมตู้ต่อเป็นระบบเดียวกันได้ 4 ชั้น)
3. มีอุปกรณ์เสริม การ์ด Voice-Over-IP Gateway เพื่อแปลงสัญญาณเสียงเป็นรูปแบบ IP packets ซึ่งสามารถทำการเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายทางด้านข้อมูลของบริษัทคุณเข้ากับบริษัท สาขาต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องมีการใช้สายเช้า (Leased Lime)
4. เหมาะสำหรับ ธุรกิจ บริษัท-โรงงานอุตสาหกรรม-ธนาคาร-สถานพยาบาล-หน่ายงานของรัฐสามารถอับเกรดระบบเพื่อใช้งานร่วมกับ IP Phones IP Cameras และอุปกรณ์ใหม่ ๆ ที่กำลังมาสู่ตลาดในอนาคตอันใกล้ได้
5. ประหยัดและลดค่าใช้จ่าย
6. อิสระในการสื่อสาร และเสียงสนทนาชัดสดใสไม่พลาดการติดต่อแม้ไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงาน โดยติดตั้งตัวรับสัญญาณ (CS-Cell Station) ไว้ตามจุดในสำนักงานของท่าน ก็สามารถใช้โทรศัพท์ไร้สาย ระบบความถี่ 2.4 GHz ได้ทุกที่ทุกเวลาในพื้นที่ ที่สัญญาณควบคุม
7. มีฟังค์ชั่น การโทรออกแบบประหยัด เช่น สั่งให้ระบบเลือกหาสายนอกเพื่อกด 1234 ให้ก่อนโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องกดเอง หรือให้ระบบเลือกหาสายนอกที่ต่อกับเครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้โปรโมชั่นของมือถือโทรออก
8. โทรออกผ่านรหัสส่วนตัว โดยโทรศัพท์ทุกครั้งจะถูกล็อคการโทรออกทั้งหมด และเมื่อต้องการโทรออกให้ผู้ใช้กดรหัสส่วนตัวก่อน
9. PC Console และ PC Phone เป็นการใช้งานโทรศัพท์ร่วมกับคอมพิวเตอร์ ผนวกฐานข้อมูลจาก Microsoft Outlook จะช่วยทำให้พนักงานรับสายสามารถจัดการกับสายที่เรียกเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตู้สาขาโทรศัพท์ดิจิตอล รุ่น KX-TDA100DBX (7 slot) 120 สายใน Buil in 4 Digital Extension Buil in Power Supply

1.ขนาด 128 Port (สายนอก + สายใน)
2. รองรับระบบตอบรับอัตโนมัติ ( DISA) สามารถบันทึกเสียงตอบรับ เช่น “ บริษัทออโตเมชั่นเซอร์วิสจำกัดสวัสดีคะ กรุณากดหมายเลขภายในที่ท่านทราบหรื่อกด ‘0’ เพื่อติดต่อ Operator” ลูกค้าที่โทรเข้ามาและรู้เบอร์ภายในก็สามารถกดเบอร์เรียกไปยังเบอร์ที่ต้องการได้โดยไม่ต้องมีคนโอนสายให้
3. รองรับการเชื่อมต่อหลายสาขาเข้าด้วยกันในกรณีที่คุณมี Leased Line เชื่อมต่อระหว่างสาขาอยุ่แล้วก็สามารถเชื่อมต่อระบบตู้ทั้งสองสาขาเข้าเป็นระบบเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การโทรคุยกันระหว่างสาขาไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังสามารถโอนสายของลูกค้าระหว่างสาขาได้ทำให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้า ด้วยเทคโนโลยี่ Q-Sig Protocol ซึ่งเป็น Protocol มาตรฐาน จึงทำให้การเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายสามารถเชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกันทั้ง E&M, ISDN, Voip เป็นต้น
4. ศูนย์บริการสามารถแก้ไขโปรแกรมทางไกลด้วยระบบ Remote Maintenance จะทำให้การปรับเปลี่ยน แก้ไขโปรแกรมทำได้รวดเร็ว
5. มีระบบ Charge Battery และ Power Backup ในตัวเพียงแค่คุณเพิ่ม Battery ก็สามารถสำรองไฟในการทำงานเมื่อไฟดับโดยไม่ต้องซื้อ UPS เพิ่ม
6. รองรับระบบ Voip ซึ่งเป็นระบบที่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปบน Data Network ได้ จะทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่ายโดยใช้ LAN เพียงเส้นเดียวก็สามารถรองรับการสื่อสารทั้งเสียงและ Data Computer
7. รองรับระบบการสื่อสารไร้สาย ไร้ขีดจำกัด อิสระในการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี Cell Station ที่ทำงานเหมือนโครงข่ายโทรศัพท์มือถือทำให้คุณสามารถออกแบบระบบให้ครอบคลุมตามพื้นที่การใช้งานจริงได้ เสียงที่ชัดเจนสดใสไร้สัญญาณรบกวนด้วยเทคโนโลยี 2.4 GHz
8. สามารถแบ่งทรัพยากรของตู้ (สายนอก,สายใน, เสียงของระบบตอบรับ) และแยก Function การใช้งานออกได้สูงสุด 8 บริษัท ในกรณีที่บริษัทแม่และบริษัทในเครือใช้ตู้สาขาเดียวกัน
9. รองรับการติดตั้งระบบตอบรับอัตโนมัติและโอนสายอัตโนมัติในตัว ช่องสัญญาณรับสายเลือกได้ 4, 8 และ12 วงจรเพื่อให้เหมาะสมตามจำนวนสายนอก
10.Caller ID Detection & Transmission to SLT สามารถแสดงหมายเลขโทรเข้าได้ทั้งเครื่องดิจิตอลและเครื่องธรรมดาชนิด caller ID รวมทั้งการโอนสายนอกต่อๆกันไปก็สามารถโชว์เบอร์ได้ (อุปกรณ์เสริม)
11.แยกระดับการล็อกโทรออกของสายในได้ 64 ระดับ
12.มีฟังก์ชั่นให้กดรหัสก่อนโทรออกตั้งได้ 1,000 รหัส
13.บันทึกหมายเลขสำหรับโทรออกของแต่ละเครื่อง 10 หมายเลข
14.บันทึกหมายเลขสำหรับโทรออกส่วนกลาง 1,000 หมายเลข
15.จำนวนหลักหมายเลขภายในที่กำหนดได้ 1 - 4 หลัก
16.จำนวนข้อมูลการใช้โทรศัพท์ที่เก็บได้ (SMDR) 200 ครั้ง
17. มีฟังก์ชั่น UCD : Uniform Call Distribution) เป็นฟังก์ชั่นแบ่งการโทรเข้าของสายนอกให้พนักงานรับสายเท่าๆกัน
18. มีฟังก์ชั่น Call Forwarding เป็นฟังก์ชั่นการโอนสายอัตโนมัติไปยังเบอร์ภายในอื่นหรือโอนเข้ามือถือในกรณีที่ไม่อยู่ที่โต๊ะ
19. แยกช่วงเวลาของตู้สาขาได้ 3 ช่วงเวลา ช่วงเวลาทำงาน, ช่วงพักเที่ยง และช่วงเลิกงาน ทำให้สามารถแยกฟั่งก์ชั่นการทำงานของตู้สาขาตามช่วงเวลาได้เช่นกำหนดให้พนักงานโทรออกได้เฉพาะช่วงเวลาทำงาน ซึ่งจะสามารถลดค่าโทรศัพท์ทีไม่จำเป็นได้
20. รองรับ Option Doorphone สำหรับติดหน้าประตูเพื่อให้เกิดความสะดวกมากกว่าเสียงออดธรรมดาเพราะสามารถพูดคุยกับผู้มาติดต่อได้
21. สามารถเพิ่ม Option Door Openers เพื่อต่อระบบตู้สาขาร่วมกับระบบ Access Control สามารถสั่งเปิดประตูจากเครื่องโทรศัพท์ได้
22. Buil in 4 Digital Extension(เหมาะสำหรับออฟฟิตขนาดเล็กที่ไม่จำเป็นต้องซื้อ Digital Card เพิ่ม)
23. Buil in Power Supply (มี Power Supply มาพร้อมกับตัวตู้สาขา

ตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิตอล รุ่น KX-TDE100 จำนวนสายนอกสูงสุด 128 พอร์ต ขยายสายในสูงสุด 256 พอร์ต

• จำนวนสายนอกสูงสุด 128พอร์ต
• จำนวนสายนอกธรรมดา(อนาล๊อก) 96 พอร์ต
• จำนวน Max VoIP (H.323) trunks สูงสุด 32พอร์ต
• จำนวน VoIP (SIP) trunks สูงสุด 64พอร์ต
• จำนวนสายภายในสูงสุด 128พอร์ต
• จำนวน Analog Proprietary Extensions สูงสุด24พอร์ต
• จำนวน Single Line Telephones สูงสุด 96พอร์ต
• จำนวน Digital Proprietary extensions สูงสุด 128 (DT300, T7600 series) พอร์ต
• จำนวน IP Proprietary Phone extensions สูงสุด 192พอร์ต
• จำนวน SIP extensions สูงสุด 128 พอร์ต
• มีระบบ Multi-Cell Wireless Compatible
• จำนวน Cell Stations (Antennas)สูงสุด 32 พอร์ต
• จำนวน Portable Handsets สูงสุด 128พอร์ต
• จำนวน Direct Station Select (DSS) Consoles 8 พอร์ต
• ขนาด (HxWxD) 131/3'' x 153/4'' x 103/4''
• น้ำหนัก 26.4

ตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิตอล รุ่น KX-TDE200 จำนวนสายนอกสูงสุด 128 พอร์ต ขยายสายในสูงสุด 256 พอร์ต

• จำนวนสายนอกสูงสุด 128พอร์ต
• จำนวนสายนอกธรรมดา(อนาล๊อก) 128พอร์ต
• จำนวน Max VoIP (H.323) trunks สูงสุด 32พอร์ต
• จำนวน VoIP (SIP) trunks สูงสุด 64พอร์ต
• จำนวนสายภายในสูงสุด 256พอร์ต
• จำนวน Analog Proprietary Extensions สูงสุด64พอร์ต
• จำนวน Single Line Telephones สูงสุด 128พอร์ต
• จำนวน Digital Proprietary extensions สูงสุด 256 (DT300, T7600 series)พอร์ต
• จำนวน IP Proprietary Phone extensions สูงสุด 192พอร์ต
• จำนวน SIP extensions สูงสุด 128 พอร์ต
• มีระบบ Multi-Cell Wireless Compatible
• จำนวน Cell Stations (Antennas)สูงสุด 32 พอร์ต
• จำนวน Portable Handsets สูงสุด 128พอร์ต
• จำนวน Direct Station Select (DSS) Consoles 8 พอร์ต
• ขนาด (HxWxD) 171/4'' x 163/4'' x 107/8''
• น้ำหนัก 35.2

สาขาโทรศัพท์แบบดิจิตอล รุ่น KX-TDE600 จำนวนสายนอกสูงสุด 640พอร์ต ขยายสายในสูงสุด 1152 พอร์ต

จำนวนสายนอกสูงสุด 640พอร์ต
• จำนวนสายนอกธรรมดา(อนาล๊อก) 640พอร์ต
• จำนวน Max VoIP (H.323) trunks สูงสุด 32พอร์ต
• จำนวน VoIP (SIP) trunks สูงสุด 64พอร์ต
• จำนวนสายภายในสูงสุด 992 (1152 with DXDP)*
*Even when Digital XDP is used, each shelf supports a maximum of 256 KX-DT300/KX-T7600 series
• จำนวน Analog Proprietary Extensions สูงสุด320พอร์ต
• จำนวน Single Line Telephones สูงสุด 960พอร์ต
• จำนวน Digital Proprietary extensions สูงสุด 640 (DT300, T7600 series)พอร์ต
• จำนวน IP Proprietary Phone extensions สูงสุด 704พอร์ต
• จำนวน SIP extensions สูงสุด 128 พอร์ต
• มีระบบ Multi-Cell Wireless Compatible
• จำนวน Cell Stations (Antennas)สูงสุด 128 พอร์ต
• จำนวน Portable Handsets สูงสุด 512พอร์ต
• จำนวน Direct Station Select (DSS) Consoles 64 พอร์ต
• ขนาด (HxWxD) 16.3" x 16.9" x 10.6" (per shelf)
• น้ำหนัก under 35 lbs (per shelf)

ตู้สาขาโทรศัพท์ รุ่น KX-TDE620BX ตู้สาขาโทรศัพท์แบบเพิ่มขยายจำนวนพอร์ต พร้อมติดตั้ง BUS-S ในตัว

- Initial system accepts up to 64 IP-proprietary telephones and 32 IP-trunks with the optional DSP card
- SIP phones accept up to 128 standard
- 2 Built-in LAN ports
- Support the new IP-PT KX-NT300 Series
- Full support of KX-TDA features
- Upgradeable to KX-TDE by changing the main card (IPCMPR) in the KX-TDA
- Multi-site programming
- Server Connection
-DHCP client for KX-TDE
-SNMP Agent / Alarm
-SNTP client
- Built-in simplified voice message
- Enhanced walking extension (Hot desking)
- SDK is available